سرخط ویژه

همکاری

۱ شرکت تالش جهان ایرانیان با کادری متخصص و مجرب ، تنها شرکت حاضر تحت قرارداد با مجموعه بزرگ شرکت
گلبانان گل آرای گلستان حدود ۱۲ سال است که در زمینه ساخت انواع گلخانه، بهینه سازی و تولید محصوالت
گلخانه ای و همچنین زیباسازی و فضای سبز می باشد.
این همکاری و رضایت از عملکرد شرکت باعث گردید تا شرکت گلبانان گل آرای گلستان در زمینه های دیگر نیز از
قبیل تامین و تهیه برخی اقالم مورد نیاز با این شرکت همکاری نماید.
۲ – شرکت تالش جهان ایرانیان به مدت ۵ سال با گروه طراحان و مهندسان سرای پارسه هیرکان؛ یکی از شرکت های
بزرگ در زمینه طراحی و اجرای محوطه سازی، فضای سبز، ساخت گلخانه و اجرای تاسیسات آبیاری برقی و گازی در حال
همکاری می باشد.
این همکاری و رضایت از عملکرد شرکت باعث گردید تا گروه طراحان و مهندسان سرای پارسه هیرکان در زمینه های
دیگر از قبیل خرید و تهیه کلیه تجهیزات، اعم از سیستم های گرمایشی، سرمایشی، ژنراتور ، بستر کشت، سیستم
آبیاری و نور مکمل با مشاوره و تایید شرکت تالش جهان ایرانیان انجام گردد.