سرخط ویژه

گواهینامه ها

نمایندگی رسانه سرمایه گذاری

سرپرستی

به موجب حکمی از سوی دکتر مهدی آزادواری مدیر مسئول و صاحب امتیاز رسانه سرمایه گذاری کل کشور جناب آقای دکتر قاسم نوری به عنوان سرپرست رسانه سرمایه گذاری در استان گلستان منصوب شدند.

ادامه مطلب »